መንግስቲ ጀርመን ስራሕ ይህበካ ድዩ?

Handbuch soll Arbeit mit Flüchtlingen erleichtern
ኣብ ናይ ምዝገባ ሰንተራት ክምዝገቡ ዝጽበዩ ወጻእተኛታት @dpa

መንግስቲ ጀርመን ንስደተኛታት ናይ ስራሕ ቦታ ኣይትህብን እዩ። ሓተቲ ዑቕባ ምስኣተዉ፡ ንግዚኡ ናይ ስራሕ ፈቓድ ኣይወሃቦምን እዩ፡ ወላ ውን ናይ ዑቕባ መሰልን፡ መንበሪ ፈቓድን ረኺቦም እንተኾኑን፡ ስራሕ ንኽትረክብ ብዙሕ ዓመታት ይወስድ።

ብዙሕ ተወሳኺ ዝበሃልን የለን – መንግስቲ ጀርመን ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ዕድል ኣይህበካን እዩ፡፡

ምዝገባ ሓተቲ ዑቕባ ©dpa

ንጀርመን መጺእካ ክትሰርሕ ክትክእል፡ ክትክተሎም ዘለካ ንጹራት መምርሒታት ኣለዉ። እተን መሰረታውያን ቅድመ ኩነት፡ ዜግነት ሓንቲ ኣባል ሕቡራት ሃገራት ኦይሮጳ (EU)፡ ወይ ኣብ ኤኮኖሚ ዝተመርኮሰ ሕብረት ኦይሮጳውያን ሃገራት (EEA) ዝምልከት ኮይኑ፡ ብተወሳኺ ድማ፡ ዜጋ ስዊዘርላንድ ወይ ካልእ “ሳልሳይ ሃገር” ምስ እትኸውን እዩ።

ናይ ስራሕ ፈቓድ ኣብ ጀርመን ንኽትረክብ ስለምንታይ እዩ ከቢድ

ብኸመይ ኣገባብ ኣብ ጀርመን ክትዕወት ይከኣል

ነዚ ካብ ኣንበብካ፡ ካብቶም ናብ መወዳእታ ዝተጠቕሱ ጃንዳ ከይኮንካ ኣይትተርፍን ኢኻ። ከም ካብ ስሉስ-ሃገር ዝመጽእ ሰብ፡ ኣብ ጀርመን ክትሰርሕ እንተደሊኻ ክትፈልጦ ዘለካ፡ መንበሪ ፈቓድ ከም ዘድልየካን፡ ብኡ መሰረት ድማ ናይ ሰራሕ ፈቓድ ከም እትረክብን እዩ። መንበሪ ፈቓድ ንኽትረክብ ከተማልኦም ዘለካ ሓፈሻዊ ቅደመ ኩነት ኣለዉ። ብመጀመርያ መጉዓዝያ ፓስፖርት የድልየካ፡ ብተወሳኺ፡ ኣብዚ መጺእካ ነብስኻ ትኽእልን „ንመንበሪኻ እኹል“ ገንዘብ ከምዘለካ (ንኣብነት ናይ እቶት መንገዲታት) ክህልወካ ኣለዎ።

ከም ዜጋ ስሉ-ሃገር እሞ ንግዚ ኡ ኣብ ወጻ ኢ ሃገር ዝርከብ፡ ናብ ጀርመን ብምኽንያት ሰራሕ ንኽትኣቱ ዘፍቅደልካ ቪዛ የድልየካ። ኣብ ክንዲ „ስቕ ኢልካ ክትፍትን“ ምምጻእ እሞ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ፡ ኣብ ዓድኻ ኴንካ ስራሕ ከተናዲ ክትጅምር ኣለካ፡፡ ገና ኣብ ዓድኻ እንከለኻ ስራሕ ኣብ ጀርመን እተናድየሉ መንገድታት ኣለዉ። ብመርበብ ሓበሬታታት ኣኪብና ኣቕሪብናዮ ዘለና ሓበሬታት ተመልከት፡ ቪዛ ንኽትረክብ ከተማልኦም ዘለካ ቅድመ ኩነትን፡ ብኸመይ „ኣብ ጀርመን ኣቲኻ ትዕወት“ን ክትፈልጥ፡፡

ኣብ ጀርመን ስራሕ ክትረኽበሎም እትኽእለሎም መንገድታት ኣለዉ። ብኸመይ ቪዛ ክትረክብ ትኽእል ንኽትፈልጥ፡ ከይተሰከፍካ ነቶም ኣዳሊናዮም ዘለና ሓበሬታታት ዝሓዙ ሰንሰለታዊ ምትእስሳራትን ሳጹናትን ረኣዮም፡ ቪዛ ንኽትረክብን ኣብ ጀርመን ኣቲኻ ንኽት ዕወንት እንታይ ቅድመ ኩነት ከተማልእ ኣለካ፡ ተመልከት።

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 01.03.2018 ዝተሓትመሉ፥ 27.07.2017