ዜግነትካ = ናይ ዑቕባ መሰላትካ፧

ኣብ ናይ መቐበሊ ስደተኛታት ባቫርያ ጀርመን ©dpa

ኣይፋል። ስቓይ ዝወረዶም ወይ ውን ከይክህደኑን፡ ከቢድ ግፍዒ ከየጋጥሞምን ዘስግኡ ሰባት ጥራይ እዮም ዑቕባ ክረኽቡ መሰል ዘለዎም። በብውልቀ እውን ጉዳዮም ብረቂቕ ይጽናዕ፡፡ ነቲ ዘድሊ መዐቀኒታት ናይ ውዕል ጂነቫ ሕጊ ስደተኛታት ወይ ናይ ጀርመን ሕጊ ስደተኛታት ዘየማልኡ ምስ ዝኾኑ፡ ካብ ጀርመን ክወጹን መበቆል ሃገሮም፡ ወይ ናብቲ መጀመርያ ዝኣተውሉ ሃገር ክምለሱ ክግደዱ እዮም፡፡

ፖለቲካዊ መምርሒ ጉዳያት ዑቕባ ስደተኛታት ኣብ ጀርመን

መሰል ዑቕባ ነቶም ዘድዮም ኣብ ሕጊ ጀርመን ብተሪር ኣገባብ ጽዱቕ እዩ። ብ ናይ ጀርመን ፖለቲካዊ መምርሒ ጉዳያት ዑቕባ ስደተኛታት፡ ንመሪር ግፍዕታት ዝወርደዶም ሰባት፡ ውልቃዊ ዑቕባ ማለት መንበሪ መሰል ይግብኦም እዩ። ኮይኑ ግን ዕላዊ መንበሪ መሰል ዘይረኸቡ ሰባት ነዚ ዓዲ ለቒቖም ንኽወጹ ኣለዎም፣ እንተዘይ ኮነ፡ ብሓይሊን ብወክፍሊቶም ወጹ ክግደዱ እዮም።

ዝርዝር ኣገባባት ናይ መስርሕ : ዑቕባ ኣብ ጀርመንከመይ ከም ዝኾነ ብግብሪ የርኢ፡

ኣብ ጀርመን ሓታቲ ዑቕባ ኮንካ ንኽትኣቱ ምስ ዝፍቀደልካ፡ ኣብ ጥቓኻ ኣብ ዝርከብ ዝምልከቶ መቐበል ስደተኛታት ናይቲ ክፍለ ሃገር ትመሓላላፍ። እዚ ኣብ ሙሉእ ጀርመን ዘሎ መስርሕ እዩ። ኣበይ ንኽትነብር ትምደብ፡ ምስቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ መስርሕ መምርሒ ዝተሞርከሰ መስርሕ እዩ። ብዘየገድስ በየን ወገን ናብ ጀርመን ኣቲኻ፡ ኣበየናይ ክፍለ ሃገር ትምደብ ኣብ ምውሳን ግደ ወይ ዕድል የብልካን።

ተወሳኺ ናይ ጀርመን ኣገባባት መስርሕ ዑቕባ ዝምልከቱ ሓበሬታታትን፡ከምኡውን ዝርዝር ነጥብታት ሕግን መስርሕን ኣብዚ ዝስ ዕብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ፌደራል ምሕደራ ጀርመን ንጉዳያት ኣጋይሽን ስደተኛታትን ይርከብ። http://www.bamf.de

ቀጺሉ፡ ናይ ዑቕባ ሓተታኻ ናብ ምሕደራ ጀርመን ጉዳያት ኣጋይሽን ስደተኛታትን (BAMF) ይመሓላለፍ። ሰራሕተኛታት ናይዚ ምሕደራ ንጉዳይካ ሰነዳትካ ብምውካስ ኣጥቢቖም መርሚሮም ውሳኔ ይህቡሉ። ናይ ዑቕባ ሓተታኻ ኣወንታዊ መልሲ ምስ ዝረክብ፡ „ናይ መንበሪ ፈቓድ“ ይወሃበካ። ንሱ ድማ ስጋብ ጉዳይካ ኣብ መስርሕ ዘሎ ግዝያዊ መንበሪ ፈቓድ እዩ ዝኸውን።

ውልቃዊ ቃለ መጠይቕ

ሰራሕተኛ BAMF ንኹሉ ሓታት ዑቕባ ብሓገዝ ተርጓማይ ነቲ ዝሃደመሉ ምኽንያት ውልቃዊ ሓተታ ይገብሩሉ። ኣብዚ ኣስተብህል፡ ዑቕባ ዝረክብ፡ ብፍሉይ ምኽንያት እዩ፡ እቲ ቀንዲ ድማ ብምኽንያት ሃደን ኣብ ስግኣት ንዝነብሩ፡ ወይ ውን ብመሰረት ውዕል ጂነቫ ንኡቕባ ስደተኛታት ዝሕብሮ ከቢድ ሓደጋ ከየጋጥሞም ዘስግእ ምስ ዝኸውን እዩ።

ቪዛ ጀርመን ንሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታት ©dpa

እቲ ቃለ መጠይቕ ይምላእን ይምዝገብን፡ ብቋንቋኻ ድማ ይትርጎመክላ። ናይቲ መዝገብ ቅዳሕ ይወሃበካ። ሓታቲት ዑቕባ ኡኣል ኣንስተይቲ ምስ እትኾኒ፡ ብሓደ ወዲ ተባዕታይ ሓተታ ክትርጎመልኪ እንተተሰኪፍኪ፡ እቲ ዘስደደኪ ምኽንያታት ውን ብፍላይ ምስ ጾታኺ ዝተኣሳሰረ ምስ ዝኸውን፡ ብሓንቲ ዝተመልመለትት ጓል ኣንስተይቲ ቃለ መጠየቕ ንኽግበረልኪ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ ወይ መሰል ኣሎኪ።

ዓይነት መሰል ዑቕባን ተገዲድካ ንኽትምለስ ክውስነሉ ዘኽእለሉ መዳይን

ናይ ዑቕባ ሓተታኻ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡እቶም ናይ ዑቕባ መሰል ዝረኸቡ ፡ ግዝያዊ መንበሪ ፈቓድ ይወሃቦም። ኣብዚ ግዜ እዚ፡ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት፡ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ይፍቀደሎም፡ ኮምኡ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካልኦት ናይ ኢንተግረሽን መደባት ክሳተፉ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም።

ከምቲ መምርሒ ዝብሎ፡ ናይ ዑቕባ ሕትቶኦም ዝተነጽገ ሰባት ዓዲ ገዲፎም ክኸዱ ኣለዎም።
ንዝያዳ ሓበሬታ፡
https://www.bamf.de

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 10.02.2021 ዝተሓትመሉ፥ 27.07.2017