icon-share

ንዓድኻ ክትምልስ ደሊኻ? ክትፈልጦ ዘለካ እዚ ዝስዕብ እዩ።

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ጀርመን ናብ ናይ መበቆልዓድኻ ክትምለስ ትሕግዘካ ድያ፧

እወ

ናብ ዓድኻ ክትምለስ ምስ እትደሊ፡ ጀርመን ዘድሊ ዘበለ ሓገዝ ክትገብረልካ ኢያ። ኣዝዮም ብዙሓት ደገፋት ብመንግስቲ ጀርመን ዝወሃቡ ኣለዉ፡ ንዓድኻ ንምምላስን፡ ናብ ንቡር ሂወትካ ንምክንዋንን።

ተወሳኺ »

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ንዓድኻ ክትከይድ እናደለኻ`ዶ ጀርመን ናብ ካልእ ቦታ ክትሰደካ ትኽእል እያ?

ኣይፋል

ካብ ጀርመን ብወለንታኻ ክትወጽእ ፈቓደኛ እንተድኣ ኬንካ፡ ወይ ናብ ዓድኻ ወይ ውን ናብ ካልዕ ስሉስ-ሃገር፡ ማለት እታ ዓዲ ንኽትቅበለካ ድልውቲ ምስ እትኸውን፡ ጀርመን ናብኡ ክትሰደካ ትኽእል እያ፡፡ ቅድሚ ናብ ዓድኻ ምኻድካ ጀርመን ናብ ካልእ መሰጋገሪ ሃገር ክትሰደካ ትኽእል እያ ዝብል ሓበሬታ ጌጋ እዩ።

ሓቂ`ዶ ሓሶት?

ሃገረይ ዜጋታታ ናብ ሃገራት ሸንገን ብዘይ ቪዛ ንኽንኣቱ ዘኽእል ስምምዕ ኣለዋ። ኣነ ከም ዜጋ ኣብ ሃገራት ሸንገን ንዝደለኽዎ እዋን ክጸንሕ ይኽእል ዶ?

ኣይፋል

ጀርመን ኣካል ሃገራት ሸንገን ከም ምዃና መጠን ን ዜጋታት ዝተወሰና ሃገራት ብዘይ ቪዛ ናብ ግዝኣታ ክኣትዉ ተፍቅድ ያ። እንተኾነ ግን ወላ ዉን ዜጋ እዘን ዝተጠቅሳ ሃገራት እንተኾንካ ንዘይተወሰነ ግዜ ክትጸንሕ ግን ኣይፍቀደካን ዩ። ናብ ሃገራት ሸንገን ንክትመጽእ ቪዛ ዘድልየካ እንተኾይኑን፡ ቅድሚ ምምጻእካ ክትፈልጦ ዝግበኣካ ሕግታት ንክትፈልጥን ሓበሬታ ምውካስ የድልየካ።

ተወሳኺ »

ናብ ጸፍሒ ተመለስ